Projekt v novém kabátě

Po ukončení mezinárodního projektu OnStage, který probíhal v letech 2018-2021, se vedení statutárního města Brna rozhodlo financovat pokračování projektu z rozpočtu města, a tak podpořit děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit, kteří navštěvují brněnské základní a mateřské školy.

Od 1. 5. 2023 je koordinátorem projektu Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna, který spolupracuje se čtyřmi školami zapojenými do projektu: 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace a odloučené pracoviště Mateřská škola Sýpka,

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace,

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace,

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace.

Skupinové hudební výukové programy na školách jsou bezplatné a otevřené všem žákům těchto čtyř základních škol bez ohledu na předchozí hudební zkušenosti či vlastní nástroj. Žáci mají možnost se po vyučování několikrát týdně setkat přímo v budově školy a společně se učit hrát na hudební nástroj, který je jim pro výuku zapůjčen. Na rozdíl od tradiční individuální výuky, kterou zajišťuje síť základních uměleckých škol, není skupinová výuka prioritně zaměřena na hudební vzdělání jednotlivce a dosažení excelence, ale klade důraz na spolupráci a sdílení nadšení ze společné hudební tvorby. Na prvním místě je praxe – děti dostanou do rukou nástroj a hned hrají, učí se nápodobou. Navíc se vzájemně  podporují a společně hledají cesty k vytvoření pozitivního vztahu nejen k hudbě, ale i ke svému okolí.

O projektu OnStage

V projektu OnStage se město Brno zaměřuje na zavádění skupinové výuky hry na hudební nástroj na základních školách nacházejících se v krizových částech města. Inspirovali jsme se osvědčenou praxí městské hudební školy EMMCA španělského města L´Hospitalet de Llobregat, a to především výukovým programem TANDEM. Tento program se osvědčil v boji proti sociálnímu vyloučení, nezaměstnanosti mladých a předčasnému odchodu z povinné školní docházky. Podle španělských výzkumů žáci a studenti účastnící se tohoto výukového programu dosahují lepších studijních výsledků, než je celostátní průměr.

Skupinové hudební výukové programy, které organizujeme, jsou bezplatné a otevřené pro všechny žáky základní školy bez ohledu na předchozí zkušenosti či vlastnění nástroje. Žáci mají možnost se po vyučování několikrát týdně setkat přímo v budově školy a společně se učit hrát na hudební nástroj, který je jim ve výuce zapůjčen. Na rozdíl od tradiční individuální výuky, kterou zajišťuje síť ZUŠ, skupinová výuka není přednostně zaměřena na optimální vzdělání jednotlivce a dosažení excelence, ale klade se důraz na spolupráci a sdílení nadšení ze společného tvoření hudby. Je upřednostňována praxe před teorií – děti dostávají do rukou nástroj a hned hrají. Učí se především nápodobou, vzájemně se podporují a společně hledají cesty, jak si vytvořit pozitivní vztah nejen k hudbě, ale také ke svému okolí.

Díky skupinové výuce můžeme nabídnout hudební lekce většímu počtu dětí a oslovit ty, které by jinak o hudebním vzdělání nepřemýšlely. Programově se zasazujeme o rovný přístup k hudebnímu vzdělání pro všechny. Věříme, že projekt OnStage přináší do města nový pohled na výuku hudby a nové možnosti. Doufáme, že si zde najde své trvalé místo.

Projekt v letech 2018 - 2021

Projekt OnStage – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) vychází z prastaré lidské zkušenosti, že hudba sbližuje a je proto vynikajícím nástrojem k posilování sociální soudružnosti. Cílem projektu je zavádět do městského prostoru hudební výukové programy a aktivity tak, aby napomáhaly k pozitivní společenské změně. V tomto úsilí se spojilo město Brno s dalšími šesti evropskými městy: Aarhus (Dk), Adelfia (IT), Grigny (FR), Katowice (PL), L’Hospitalet de Llobregat (ESP) a Valongo (PT). Vznikla mezinárodní síť spolupráce, kde města získávala a navzájem si předávala zkušenosti, jak hudební programy pro sociální změnu efektivně zavádět. Vedoucím projektu, městem, které bylo v tomto směru příkladem pro ostatní zapojená města, je španělské město L’Hospitalet de Llobregat. Jeho městská hudební škola EMMCA už 17 let působí v deprivovaných oblastech L’Hospitaletu a zde úspěšně využívá inovativní metody výuky hudbu jako nástroje k podporování sociální inkluze a kulturní diverzity.

Mezinárodní projekt OnStage trval tři roky (2018–2021), během kterých se partnerská města pokusila realizovat svoji verzi hudebních programů pro sociální změnu. Cílem projektu však bylo zavádět takové programy a aktivity, které by pokračovaly i po oficiálním ukončení programu, a zachovat spolupráci partnerských měst i do budoucna.

Město Brno také obstálo ve výzvě pro vytvoření sítě na národní úrovni. V nové česko-slovenské síti přenosu (červen 2021 – prosinec 2022) je vedoucím městem a bude předávat získané zkušenosti do dalších čtyř českých a tří slovenských měst.

Více o tom, jak využívá hudbu a performativní umění k posilování sociální soudržnosti hudební škola EMMCA se můžete dozvědět zde.